Parttime

สถาปนิก1

คุณสมบัติ Parttime
- เพศชาย/หญิง อายุ 24 – 60 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
- มีผลงานในสายอาชีพการทำงานมาก่อน

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวและผลงานที่ผ่านมา
ได้ที่ Email: Taradcenter@gmail.com
หรือสอถามข้อมูลได้ที่ โทร & Line ID : 0839928083

คิวอาโค๊ต

ใส่ความเห็น